Ooo tiltas prekybos mos,

ooo tiltas prekybos mos

Metine Prenur at«: Suvienytose V? Prenumeratos metas tka'tosi nuo dienos užsirašymo, ne nuo N. M Meta. Apgarsinimu kainu klatnkite laišku. Adresuokite: A. Halsted St. Address A. So Halsted St. Mexikos rcvoiiucijonieriams pradeda vi. Po keliu dienu smarkiu mušiu rcvoliucijonieriai paėmė portinį miestą Tampico. Likučiai kareivių traukiniai- iš mie. Stovėję porte H nertos kanuoiiniai laivai, kurie padėjo mūšiuose ginančiai miestą kariumenei, taipgi išbaigė amunicija, todėl turėjo iš porto pasitraukti toliau.

Juos daboja Suvienytų Valstijų kariški laivai. Bet tie kanuoliniai laivai gali blokuoti portą, nes revoliucijonieriai laivų neturi; jie gaii sulaikyti gabenančius ginklus ir amuniciją laivus, jų portan neleisti. Revoliucionieriams teko taipgi portinis miestas Tuxpam.

ooo tiltas prekybos mos bitcoin automated trading bot

Buvę mieste kareiviai, sužinoję apie besiartinimą revoliucijonierių, be mūšio iš jo pasitraukė ir nežinia kur nuėjo. Tokiu buau beveik visa Tomaulipas provincija yra revoliucijonierių rankose; nors Iįnertos kanuoliniai laivai blokuotų portą Tatnpico, ginklus sau galės gabenti per Tuxpam. Tokiu bud u dabar visos šiaurinės Me.

Teks jiem. Carranzos generolas Obregon, esantis prie Pacitiko, pranešė, jog neužilgo pradės veržti portinj miestą Mazatian ir tikisi greitai jj paimti. Revoliucionierių generolai L. Blanco ir Rafael Buetna paėmė miestą Tepic. Mušis čia traukėsi 29 valandas ir pasibaigė visišku Iluertos kariumenes sumušimu. Revoliucionieriams teko taipgi portinis miestas San Blas ir miestas Paredon. Huertos rankose dabar yra dar krašto sostinė, miestas Mexiko ir tą miestą jis laiko tik tol, kol prie jo revoliucijonieriai neateis.

To miesto aplinkinėse pasirodė jau žianrtis Zapatos kariautojai. Suvienytų Vai: tijų užsieniu ministeris per Brazilijos ambasadorių atsiliepė į Huertą, reikalaudamas paaiškinimo, kas atsitiko su tarnu generolo Fu n stono Parks'u, kuris, vesdamas 2 genenerolo arkliu, peržengė amerikonu linijas ir tapo Huertos kareiviu suimtas ir pražuvo; kaip mano, jis tapo sušaudytas.

Kadangi tas atsitiko laike karo sulaikymo, tai ministeris Bryan pagązdino karo pradėjimu, jeigu Iluerta laužo sutarimą.

Aplinkinėse Vera Crtiz mexikonai išmetė į padanges didelį plieninį tiltą geležinkelio, vedančio j Mexikos sostinę. Matyt Iluerta laukia karo atsinaujinimo, tai ardydamas kelius, stengiasi sunkinti amerikonų traukimą. Pabėgėliai iš Mexikos viduriu, atkakę į Vera Cruz, ooo tiltas prekybos mos žinią, buk Huertos kariumenė esan- ' ti to miesto aplinkinėse, rengia užpuolimą ant Vera Cruz.

Todėl ir amerikonai drutina miestą nau [jais apkasais. Bet reikia abejoti i apie teisingumą pabėgėlių platinamu žinių. Iškeliavo jau i Niagara Falls Ivgiai Huerlos, kaip. Tarybos prasidėjo gegiuio 20 d. Bet tvarka buva visokia; kas nenorės, gali tvarkos nerasti ir Suvienytose Valstijose. Amerikoj, ypač tarp turtuolių, netrūksta ir tokių, kurie norėtų, kad Suvienytos Valstijos visą Mexiką anektuotų, taigi sau paimtų.

ooo tiltas prekybos mos prekybos dvejetainiais opcionais strategijų aprašymas

Kaip užtikrina svetimi dipliomatai, Huerta sutinka pasitraukti, jeigu taikytojai to nuo jo pareikalaus ir jeigu tas pasirodys būtinai reikalingu. JJet iš savo pusės ir Huerta stato savo susitaikymo išlygas. Jis reikalauja, kad Carranza, nei Yilla jo vietos neužimtų; kad ooo tiltas prekybos mos rinkimuose jis vėl galėtų savo kandidatūrą statyti ir kad amerikonai pasitrauktų iš Vera Cruz. Kaip praneša iš Mazatląn, to miesto garnizono komendantas, generolas Tellez sutinka miestą revoliucionieriams atiduoti, jeigu jam bus leista liuosai su kariuImene pasitraukti ir eiti ten, kur jis panorės.

Mėtytų iš orlaivio bombų tapo veik suvisu išardytas fortas La Pedro. Revoliucijonieriai negeidžia Hucrtos vietoj tverti naują valdžią Mexikoj, bet jie nori pats buti Mexikos valdonais. Todėl jų atstojai nedalyvauja taikymo komisijoj mieste Niagara Talis, nes jie nemano paisyti to, kas ten tarp Amerikos ir Huertos atstovų bus nutarta. Airijoj abidvi partijos rengia. Airiai katalikai, paremiami reikalavimo Airijos autonomijos, rengia savo pajiegas; tą patį daro Ulstero protestonai, kurie priešinasi autonomijai, netąsyk Airiją valdytų jų nekenčiami katalikai.

Būtina sustiprinti jaunimo darbinį auklė­ jimą, skiepyti jam didelę pagarbą darbui, mokėjimą dirbti ir dar­ bo įgūdžius. Vaikinai ir merginos turi matyti glaudų savo intere­ sų ir visuomenės interesų ryšį, jausti atsakomybę už kolektyvo darbus, didžiuotis tuo, kad priklauso darbininkų klasei, kolūki­ nei valstietijai, liaudies inteligentijai. Stiprinti studentų statybinių būrių tradicijas, įvairinti vasa­ ros darbų formas, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos profilį. Siekti, kad studentų būriai būtų didelio sąmoningumo, darbo ak­ tyvumo ir drausmingumo pavyzdys, atkakliai didinti jų darbo efektyvumą. V Pirmą kartą veikia kraš­ totyrinė ekspedicija-stovykla Dūkštose, Vilniaus raj.

Katalikai rengia katalikų liuosnorių kariumenę, tą pati daro ir Ulstero suanglėję protestonai, su kuriais eina išvien anglai turinti Airijoj didelius žemės plotus.

Protestonai suorganizavo liuosnorių armiją, kuri atvirai atlieka ooo tiltas prekybos mos ir ren-gia-i su ginklu pasipriešinti autonomijai. Kaip protestonai sako, jie gali karan stumtigerai apginkluotų ir suorganizuotų liuosnorių.

Renka liuosnorius ir airiai katalikai kitose Airijos provincijose. Dabar tris tos viešpatystės mano susirišti prieš Rusiją, kuri vien tyko, kad vėl galėtų griebti koki Švedijos ar N'orvegijos šmotą.

Jeigu Rusija įsipainiotų Į dileli karą, Skandinavijos priešai galėtų ją prieš Rusiją turėti. X Balandžio mėnesyje atsibuvo ooo tiltas prekybos mos "Lietuvos Ūkininkui" ir kitiems laikraščiams ir knygoms leisti bendrovės pajininku susirinkimas. Tam tii -lui reikėsią išleisti kur rasti žetoną rublių.

X Vilniaus lietuvių vaikų prieglauda, esanti už Žaliojo Tilto, kaip pranešama, užlaikanti 28 vaikus, kurių tėvai yra negana turtingi, kad patįs tai galėtų atlikti.

Laikraščio archyvas

X Balandžio 23 d. Vilniuje apie vidudienį buvo 35 pagal mūsišką tremometrą—95 laipsniai šilumos, lai yra retas atsitikimas. X Žadama Vilniuje įtaisyti nuolatini kontorą, kurisai rūpintųsi elektros strytkarių Įvedimu.

Darbas prie įvedimo, kaip pranešama, prasidėsiąs pavasaryje ir užsibaigsiąs į pustrečius metus. Linijų išviso žadama pravesti 6. X Vilniuje, kaip praneša laikraščiai, atidaryta japonų dailės paroda. Josios įrengėjas, rusas, aplankęs visą eilę kitu miestų ir visur turėjęs pasisekimą. Esantieji parodoje paveikslai parduodami. Vidutinė paveikslo kaina 5,—6, rub.

X Vilniuje išsiplatinęs netikusios mėsos pardavinėjimas. Per kelias dienas sustatyta 32 protokolai, o rasta išviso blogos mėsos pudų 6, svarų. X Prasidėjo Vilniuje kovos su džiova paroda, kurion, sakoma, pirmą dieną atsilankę suvirš y.

Paroda turinti dideli pasisekimą. X '"Greitosios pagelbos" dieną Vilniuje surinkta suviršum 6 tūkstančiai rublių. Galutinių skaitlinių negalima buvo suvesti, kadangi daugelis rinkikų nebuvo sugrąžinę rinkliavos. X Patvirtinta Vilniaus smulkiosios pramonės draugijos įstatai.

  • Ilgalaikė nuoma ( psl.) - portofsport.lt
  • japoniskas skelbimai (4 psl.) - portofsport.lt
  • Užtark, užtarus mus tiek kartų!
  • Tarybinis Studentas, m. liepos 17 d. Nr. 24 () by Vilniaus universitetas - Issuu
  • IX-X a.

X Nuo sausio 1 d. X Lietuvių Dailės paroda, kaip pranešama, jau perkelta Kaunan ir prasidėjo gegužio 3 d. X Vilniuje policija rinkusi žinias apie kunigų darbą1 imasi vietinėse bažnyčiose; taipogi kokia kalba atliekama pridėtinės pamaldos, ir kiek yra įvairių tautų klcrikų dvasiškoje seminarijoje.

Laikraščio archyvas

X Vilniaus mokslo apygardos globėju, kaip prane" -ima, vieton pasitraukiančio Ostroumovo, busiąs A. Viljevas, liaudies švietimo departamento direktorius. X Lietuvių bankas Vilniuje, kaip matyt iš pagarsintos atskaitos, savo balansą suyedė sumoje Bankas turis Mtvirš narių, atsakančių už banko operacijasrub.

X "Vireitosio- pagalbos" diena Vilniuje, kaip parodo vėliausiom žinios, davusi išviso 10, rub. X Vilniuje rūpinamasi įsteigti teismą nepilnamečiams. X Pagirių geležinkelio valdininkams, kaip pranešama, uždrausta vartoti tarp savęs ir prie keliauninkų kreipklruies lenkų kalbą.

Lajauskas, su: anos statyti čia naują bažnyč't, kaip pranešama, rūpinąsis -auti iš valdžios reikalingąjį leidimą.

ooo tiltas prekybos mos internetinis studentų uždarbis

Vilniaus gubernatorius leido vietiniame "Ryto" skyriuje steigti skal. Kai--knrie vietos lenkininkai, pagarsėję savo riaušėmis bažnyčioje, kaip pranešama, gavę iš lenku endeku apie rub. Kni-kurie gi kiti negavę.

ooo tiltas prekybos mos investuoti į pinigus iš karto

Dėlei t- pinigų kiię nesusipratimų ir pi urnai tarp bendru. X Surengtoje Kaune "blaivybės dienoje"' aukų surinkta, kaip pranešama, apie rub. X Rašoma, buk, ' skirstanties Kauno gubernijos vienasėdziais, nenorima laikyti tiek aviu, kaip pirmiau. Vilnos todėl kasmet vis brangy 11 einančios. X Keltas, kėlęs žinones ilgiausius laikus per Nemuną ir pavasaryje pakilusio vardens nuneštas j Prusus, nesenai buvo atgal sugrąžintas taisymui.

Taisymas, kaip pranešama, iau pabaigtas, ir keltas varąs senąjį savo darbą. X Praeitais metais Kauno teisme išviso buvo 8.

Kauno diena by Diena Media News - Issuu

Iš jųjų 5. Pajicškomųjų tomis bylomis pinigų suma siekė suvirs 1, tūkstančių rubIių. X Lietuvių Katalikų Moteri 1 Draugija prašo miesto valdybos, kad sumažintų josios mokesčius. X Pabrangus malkom- Kaune pradedama daugiau vartoti anglių, kurie gabenama iš Vokietijos. X Kauno seminarijon -utinius laikę 20 vyrų, iš kurių tiktai 9 pilnai išlaikė, o ; gavę pataisas. Kandidatų skaitlius. Lietuviams valstiečiams parduodama Yaliuniškių dvaras, turintis apie deš. Kad palengvinus valstiečiams pirkimą, valstiečių bankas duodąs' apie ioq rub.

Parduota lietuviams. Norima įkurti čia aptieką. Tuoni, kaip pranešama, besirūpinąs vaistininkas Grigas. Kaušelių dvaras parduota lietuviams valstiečiams. Nutarta įkurti čia i. C'i a suimta žmogus, kaltinamas įvairiu prekių vogime nuo vežimų, čia sustojančių kelionėje tarp Rietavo ir Mažeikių. Sakoma, suimtasai prisipažinęs daugelyje įtariamųjų vagysčių. Suimtojo pavardės Lietuvos laikraščiai nepaduoda. Jisai dabar vadinsis tėvu Juvenaliu. Rengiama šįmet Čia 3 dienų ūkio kursai, kuriuose, tarp kitų, turės paskaitas ir lietuviai agronomai Tūbelis ir Masiulis.

Naujienų archyvas

Valdžia paliuosavo nuo vietos mokytoją Šalčių, kuris važiuojąs pietuosm, gydytis. Žilainių sodžiuje sudegė ūkininko Ip. Bajorūno klojimai su garine kuliamaja mašina. Nuostolių padaryta ant io. Gružių dvare valdžia susekė valstietės M. Strielčiunienės slaptai vestą lietinių mokyklą, kurioje mokinosi 10 vaikų S—13 metų amžiaus. Skaityta ir referatų.

Šiame nedideliame miestelyje, tarp kit-ko, gyvuoja prieš keturis metus įsteigta vartotojų draugija. Jinai buvo įkurta tiktai su 1, rub. I keturis metus draugija atsimokėjo skolą. Pernai turėjo n. Vietos gyventojai, kaip rašoma, pasiuntę gubernatoriui prašymą, kad panaikintų visas esančias čia smukles. Čia, kaip praneša "Aušrinė," esama penkių viduriniu mokyklų.

Atsiliepimai

Realinėje mokykloje esama išviso mokiniu, kurių tarpe lenkai ir lietuviai; likusieji susideda, imant laipsniškai pagal skaitlių, iš rusų, žydų, vokiečių, karaimų ir latvių. Moterių gimnazijoje išviso esama mokinės. Lietuvaitės savo skaitlium užima ketvirtą vietą: jųjų esama tiktai Pirmoje vietoje stovi žydės 93 : paskui rusės 27 ir lenkės 25 Likusioji dalis susideda iš latvaičių ir vokietaičių. Mokytojų seminarijoje yra pasirinkimo mokymo strategija mok.

Su lyg tautų, mokiniai sekančiai paskirstoma: gudai 94rusai 2olietuviai 6 ir ukrainiečiai 3.

Naujienų archyvas

Miesto mokykloje išviso yra mok. Skaitlingiausiai yra lietuviu— Lenkų yra 34, žydų 23, rusų 22, vokiečių 4 ir po i latvį bei karaimą. Marijos merginų mokykla išviso turinti mokines.

Kaip ir moterių gimna zijoje, taip ir šioje mokykloje lietuvaitės savo skaitliniu užima ketvirtąją vietą.

Panašūs diskusijos